Кривень Василь Андрійович

Кривень Василь Андрійович

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичних методів в інженеріїБіографічна довідка

У 1973 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.
З 1981 р. – кандидат фіз.-мат наук (механіка деформівного твердого тіла), доктор фіз.-мат. наук (2002, механіка деформівного твердого тіла). Докторська дисертація – «Розвиток дискретно-лінійчатих і континуальних пластичних зон в околі концентраторів напружень». Доцент кафедри прикладної математики (1989р.). Професор кафедри математичних методів в інженерії (2004р.)
Працював у Львівського політехнічного інституті (1974-1992рр.) У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя працює з 1992. З 2003 р – завідувач кафедри математичних методів в інженерії..

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни:
Вища математика
Спеціальні розділи математики
Прикладна математична статистика (для бакалаврів)
Прикладна математика (для магістрів)


Методичні розробки:

1. Навчальний посібник “Елементи теорії функцій комплексної змінної і операційного числення” лекції для студентів інженерних спеціальностей з курсу вищої математики / уклад. Кривень В.А. – Тернопіль: ТДТУ, 2004. – 50с.
2. Екстремуми функцій і функціоналів. Методичні вказівки до практичних занять з курсу прикладної математики для магістрів технічних спеціальностей /Крива Н. Р., Кривень В.А., Цимбалюк Л. І. –Тернопіль: ТДТУ, 2004, -51 с.
3. Елементи математичної логіки. Методичні вказівки з курсу дискретної математики / уклад. Н.Р. Крива, В.А. Кривень, А.В. Каплун. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2006. − 23 с.
4. Елементи теорії множин. Методичні вказівки з курсу дискретної математики / уклад. Н.Р. Крива, В.А. Кривень, А.В. Каплун. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2006. − 21 с.
5. Навчальний посібник “Елементи лінійної алгебри” лекції для студентів інженерних спеціальностей з курсу вищої математики / уклад. Кривень В.А. – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – 56с.
6. Основи математики. Функція. Границя. Неперервність. Лекції для студентів інженерних спеціальностей з курсу визщої математики: – Тернопіль: ТНТУ ім. Пулюяю 2010ю – 62 с.

Електронні навчальні курси:
Теорія ймовірностей та математична статистика
Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційного числення
Елементи лінійної алгебри

Науково-дослідна діяльність

Наукові результати стосуються математичної теорії пластичності і чисельно-аналітичних методів розв’язування крайових задач еліптичного типу, методів конформних відображень. Опубліковано близько 90 наукових праць

Основні наукові публікації:
1. Кривень В.А. Узагальнене представлення зони пластичності при анти-плоскій деформації пружно-пластичного тіла із гостро-кінцевим концентратором напружень /Доп. АН УРСР, сер.А, №2,1983
2. Кривень В.А. Непрерывное и разрывное решения упругопластической задачи об антиплоской дефо- рмации тела с трещиной // ФХММ – №6,1985 – С 13-19
3. Кривень В.А. Двоперіодична пружнопластична задача поздовжнього зсуву тіла з жорсткими ромбічними включеннями // Математичні методи і фіз.-мех. поля. – 2001. – Т. 44, №1. – С. 47-53
4. Кривень В.А.,Сулим Г.Т. Витягування жорсткого ромбічного волокна з прямокутної ідеально пружно-пластичної призми // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. Вип. 5. – Київ, 2003. – С. 66-72
5. Кривень В.А.,Сулим Г.Т., Яворська М.І. Оdseparowanie Plastyczne okresowego układu sztywnych cienkich inkluzji podczas // II Sympozjum Mechaniki Znichshenia Materiałów i Konstrukcij Augustow, 2003. S. 179-183.
6. Кривень В.А.,Сулим Г.Т., Яворська М.І. Plastic interfacial slip of periodic systems of rigid thin inclusions undergoing longitudinal shear // JTAM. – 2006. V.44, No. 4. – S. 837-848.
7. Кривень В.А.,Крива Н.Р. One-side plastic delamination of a thin inclusion in a compressed layer under shear // material science No 6, p. 792-798.
8. Кривень В.А.,Валяшек В.Б. Початкова стадія пластичного відшаровування прямокутного включення за умови однобічного контакту з середовищем // Математичні методи та фізико-механічні поля 2010. – Том 53, № 4. – С. 107-116.