Валяшек Володимир Богданович

Валяшек Володимир Богданович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

 

Біографічна довідка

      Народився 23 червня 1960 року в с. Крукеничі  Мостиського району Львівської області . В 1982 році закінчив математичний факультет Львівського державного  університету імені Івана Франка за спеціальністю – математик. Викладач.

      В 1995 році отримав другу вищу освіту у державному університет «Львівська політехніка» за спеціальністю – «Радіотехніка».

Після закінчення університету працював у Львівському науково – дослідному інституті матеріалів (1982–1988). Займався науковою роботою по розрахунках нестаціонарних температурних полів багатошарових систем під керівництвом доктора фізико – математичних наук  Коляна Ю.М.

З 1988 по 2006р. викладач математики Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування, старший викладач, викладач-  методист технічного коледжу Тернопільського технічного університету  ім..І.Пулюя.

З 2006 р. старший викладач кафедри математичних методів в інженерії Тернопільського національного технічного університету ім..Пулюя.

З 2008 по 2012р. навчався в аспірантурі Тернопільського національного технічного університету за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла».

У 2013 р. на спеціалізованій раді Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України м.Львів захистив кандидатську дисертацію на тему: « Пружно-пластичне деформування середовищ з прямокутними вирізами і включеннями », науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор  Кривень Василь Андрійович.

З 2014р. доцент кафедри математичних методів в інженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Педагогічна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни.

Вища математика.

Теорія ймовірностей та математична статистика.

Оптимізаційні методи та моделі.

Математична статистика.

Методичні розробки.

  1. “Теорія ймовірностей та математична статистика”. Частина І.

/ Укладач Валяшек В.Б. – Тернопіль ТК ТДТУ. – 2001. – 84 с.

  1. “Теорія ймовірностей та математична статистика”. Частина І,II

/ Укладач Валяшек В.Б. – Тернопіль ТК ТДТУ. – 2003. – 156 с.

  1. Методичний посібник з курсу вищої математики./Укладачі Валяшек В.Б., Іващук Д.В. – Тернопіль ТК ТДТУ. – 2004. – 134 с.
  2. «Ряди. Диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Диференціальні рівняння»./Укладачі Валяшек В.Б., Шелестовський Б.Г., Іващук Д.В. – Тернопіль ТК ТДТУ. – 2004. – 92 с.
  3. Навчальний посібник з курсу вищої математики для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укладачі Валяшек В.Б., Каплун А.В., Козбур Г.В.-Тернопіль: видавництво ТНТУ.–2015.–113 с.
  4. Навчальний посібник з курсу: « Оптимізаційні методи та моделі » / Укладачі Кривень В.А., Валяшек В.Б., Цимбалюк Л.І., Козбур Г.В.     – Тернопіль : видавництво ТНТУ, 2015. – 83 с.

 

 

Електронні навчальні курси:
1. «Вища математика (І семестр)» для спеціальності 6.051003 – Приладобудування ;
2. «Вища математика (ІІ семестр)» для спеціальності 6.051003 – Приладобудування

3. «Вища математика (ІІI семестр)» для спеціальності 6.051003 – Приладобудування
4. «Оптимізаційні методи та моделі» для спеціальностей 6.030507 –Маркетинг,   6.030508 – Фінанси і кредит,    7.03050901 – Облік і аудит

Науково – дослідна діяльність.

В науковій роботі займається задачами і методами дослідження розвитку пластичних деформацій в околі концентраторів напружень.

Основні публікації.

1. Кривень В.А. Розвиток пластичних зон у тілі з прямокутною щілиною за антиплоскої деформації. / В.А.Кривень, В.Б. Валяшек, М.І. Яворська // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2008. – Т. 44, №4. – С.13-20.
(Kryven V.A. Development of plastic zones in a body with a rectangular slot under antiplane deformation / V.A.Kryven ,                   V. B.   Valiashek, M. I., Yavorska // Material science. – 2008. – No 4. – P. 792-798.)
2. Кривень В. А. Початкова стадія пластичного відшаровування прямокутного включення за умови однобічного контакту з середовищем / В.А. Кривень, В.Б. Валяшек // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2010. – Т. 53, № 4. – С. 107-116.
(Kryven V.А. Initial stage of plastic exfoliation of a rectangular inclusion under conditions of one-sided contact with a medium./ V.A.Kryven , V. B. Valiashek // Journal of Mathematical Sciences. – 2010. – Vol. 171, No. 4. – P 107–116.)
3.Кривень В.А. Пластичне відшаровування півбезмежно довгого включення скінченної товщини за умови однобічного контакту з середовищем.
/ В.А. Кривень, В.Б. Валяшек // Вісник ТНТУ, Спецвипуск, (Механіка та матеріалознавство). – 2011. – Ч. 2. –– С.76 – 82.
4. Кривень В. А. Пластичне відшаровування жорсткого прямокутного включення під дією зосередженої сили / В.А. Кривень, В.Б. Валяшек, А.В. Каплун, М.І. Яворська // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2012. – Т. 55, № 4. – С. 1-10.
5. V. A. Kryven’, M. I. Yavors’ka, A. V. Kaplun, and V. B. Valiashek
Plastic exfoliation of a rigid rectangular inclusion under  the action of concentrated forces  // Journal of Mathematical Sciences. – April, 2014. – Vol. 198, No. 2. – P. 119–131.
6. Валяшек В.Б. Зсувне пружно-пластичне деформування тіла з прямокутним включенням за умов неповного контакту з середовищем / В.Б.Валяшек
// Вісник ТНТУ. – 2013. – №1(69). – С.63-71.
7. Бойко А.Р. Розвиток пластичних зон у смузі з кутовими точками під дією зосередженої сили / А.Р. Бойко, В.Б. Валяшек, А.В.Кривень, А.В. Каплун // Вісник ТНТУ. – 2014. – №4(76). – С.34-44.
8.  Ракоча І. Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за конвективно-променевого нагрівання  / І. Ракоча, В.Б. Валяшек//  Вісник ТНТУ. – 2015. – №1(77). – С.87-97.
9. Валяшек В.Б. Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних характеристик матеріалу у вершині тріщини з урахуванням ефекту зміцнення / В.Б. Валяшек, А.В.Каплун, В.М.Юзевич// Науковий журнал
«Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»
Луцьк.– 2015. –Випуск № 18.– С.97-104.
10. Кривень В.А. Розвиток пластичних смуг в околі тріщин при вершинах квадратного вирізу / В.А.Кривень, В.Б. Валяшек , А.В.Каплун, М.І.Яворська  // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. –2015. –Випуск 21.– с.125-133.