Цимбалюк Любов Іванівна

Цимбалюк Любов Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Біографічна довідка

У 1992 р. закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету імені Ю.Федьковича (тепер Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича) за спеціальністю “Прикладна математика” і здобула кваліфікацію математик.
У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. (тоді Тернопільський приладобудівний інститут) почала працювати з листопада 1992 р. методистом факультету довузівської підготовки. У 1993 р. переведена на посаду асистента кафедри вищої математики. У цьому ж вузі з 1993 по 1997 р. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі інформатики та математичного моделювання за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. У 2001 р. в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України (м. Львів) захистила кандидатську дисертацію на тему “Розподіл напружень у шарі, зумовлених плоскими і осесиметричними деформаціями “; науковий керівник – доктор фіз.-мат.наук, професор, академік АІН України Шаблій О. М. У 2002 р. переведена на посаду доцента кафедри вищої математики. З 2003 р. – доцент кафедри математичних методів в інженерії. Вчене звання доцента кафедри математичних методів в інженерії присвоєно в 2004 р.

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни:

Вища математика
Вища та прикладна математика
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Математичний аналіз
Теорія ймовірностей та математична статистика

Методичні розробки:

1. Навчальний посібник з курсу вищої математики (Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення) /Укладачі Шелестовський Б. Г.,Фурсевич Л. В., Цимбалюк Л. І. –Тернопіль: ТДТУ, 2003, -61 с.
2. Методичні вказівки до розділу “Інтегральне числення функцій однієї змінної” з курсу вищої математики для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання /Укладачі Цимбалюк Л. І., Каплун А. В., Козбур Г. В. –Тернопіль: ТДТУ, 2004, -79 с.
3. Екстремуми функцій і функціоналів. Методичні вказівки до практичних занять з курсу прикладної математики для магістрів технічних спеціальностей /Крива Н. Р., Кривень В.А., Цимбалюк Л. І. –Тернопіль: ТДТУ, 2004, -51 с.

Електронні навчальні курси:

1. «Вища та прикладна математика (І семестр)» ;
2. «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» ;
3. «Математичний аналіз».

Науково-дослідна діяльність

Наукові дослідженя стосуються задач про розподіл напружень в околі зварних швів, зумовлених залишковими деформаціями. Опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць, з них 14 у фахових виданнях.

Основні наукові публікації:

1. Вігак В., Цимбалюк Л., Шаблій О. Обернена задача визначення залишкових напружень у склопластині з прямолінійним зварним швом //Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: У 2-х т. – Львів. – 2000. – Т. 2. – С. 270-274.
2. Вігак В.М., Цимбалюк Л.І., Шаблій О.М. Розподіл залишкових напружень у шарі, зумовлених осесиметричними пластичними деформаціями //Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001.- № 1 – С. 22-26.
3. Цимбалюк Л.І. Тривимірний розподіл зварювальних залишкових напружень у пластині з круговим швом //Машинознавство. – 2001. – № 2. – С. 18 – 21.
4. Осадчук В.А, Цимбалюк Л.І. Розподіл залишкових напружень у шарі з увареним циліндричним диском // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2003. – №2. – С. 66-70.
5. В.Осадчук,Ю.Банахевич, Л Цимбалюк. Вплив ширини зони пластичних деформацій на розподіл тривісних залишкових напружень у плиті з багатошаровим прямолінійним зварним швом // Машинознавство. – 2008. – № 2. – С. 3-7.
6. Осадчук В.А., Цимбалюк Л.І., Дзюбик А.Р. Визначення тривісного розподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях елементів конструкцій прямолінійними щвами і оцінка їх впливу на міцність з’єднань за наявності дефектів типу тріщин
// Мат. методи та фіз.- мех. поля. – 2011. №1. – С. 131-140.