Крива Надія Романівна

Крива Надія Романівна

ст. викладач

Біографічна довідка

В 1988 р.з відзнакою закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю “Математика”. Прийнята на роботу в лабораторію САПР кафедри верстатів та інструментів Тернопільського приладобудівного інституту , з 1995 р. – на посаду асистента кафедри інформатики та математичного моделювання ТДТУ ім. І Пулюя.
З 2003 року – старший викладач кафедри математичних методів в інженерії.
В 2011 р. закінчила аспірантуру Тернопільського державного технічного університету за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”.

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни:
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Дискретна математика
Математична статистика для психологів
Прикладна математика
Сучасні методи розв’язування задач дискретного програмування
Математичні методи в психології

Методичні розробки:
1. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика ” :
“Елементи теорії множин”
“Елементи математичної логіки”

Науково-дослідна діяльність
Працює над кандидатською дисертацією.

Основні публікації:
1. Стаття “Розвиток смуг пластичності в околі вершин однобічного відшарованого тонкого включення”, міжнар. наук.-техн. конф.”Привід-2009 ” (2009, СевНТУ).
2. Стаття “ Пластичне відшарування під час жорсткого тонкого включення у стиснутому шарі, яке перебуває в однобічному контакті з середовищем”, журнал “Фізико-хімічна механіка матеріалів”.
3. Про ефект скорочення робочої довжини кратного ланцюга механічної передачі / Василь Кривень, Надія Крива //. Тези доповідей XV наук.техн.конференції ТНТУ. – Тернопіль 2011.– С.18.
4. Ймовірнісно-статистична модель робочої довжини кратного ланцюга механічної передачі / Кривень В.А., Каплун А.В., Крива Н. Р//. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – Ворохта 2012.